Kentsel Dönüşümde Tapu Harç iadesi olur mu? Müracaat şekli nedir? Dava açılabilir mi?

0
96

Kentsel Dönüşüm Kanunu denilen 6306 sayılı Kanun kapsamında “Kentsel dönüşüme” konu taşınmazlar bakımından muaf olunan vergi, resim ve harçlar şunlardır:

– Kentsel dönüşüme tabi taşınmazın ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri;

Noter harcı,

Tapu harcı,

Belediyelerce alınan ücret ve harçlar,

Veraset ve intikal vergisi,

Döner sermaye ücreti ve diğer ücretler,

Bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar,

Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dâhil olmak üzere damga vergisi,

Alınmayacaktır. Açık düzenlemeye ragmen harç resim ve değerli kağıtların vatandaşlardan alındığı bilgileri gelmektedir.. Buna göre uygulama magdurlarının iade talebinde bulunma hakları vardır…
6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisi Kentsel dönüşüme konu taşınmazların ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirenler ödemek zorunda kaldıkları tapu harçlarını iade alabilirler.

Bu kişiler; inşaatı yapan müteahhitler, müteahhitlerden daire satın alan kişiler ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsalarını müteahhitlere vermiş maliklerdir.
 Tapu harcı kendisinden haksız olarak tahsil edilen taraf, öncelikle vergi dairesine başvuru yaparak tapu harcının iadesini talep etmelidir. Vergi dairesine yapılacak başvuruya; vergi tahsil alındısı, tapu fotokopisi, riskli yapı belgesi, riskli yapı muafiyet belgesi ve sözleşme örneği eklenmelidir. Bu belgeler eklenmeden yapılan başvurular; usuli açıdan eksik başvurular olup devam sürecinde de yargıda olumlu sonuç alınmasına engel olacaktır.
İlgili vergi dairesi; yasal süre olan 60 günlük süre içinde cevap verecektir. Bu süre içinde cevap verilmemesi halinde; bu sürenin bitiminden itibaren, 60 günlük süre içinde olumsuz cevap verilmesi halinde 30 gün içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikâyet başvurusunda bulunulur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da şikâyet başvurusuna karşı bir ret kararı verilmesi halinde 30 günlük süre içerisinde görevli ve yetkili Vergi Mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Tapu harcını tahsil etmiş olan vergi dairesinin bulunduğu yer ile ilgili görevli ve yetkili Vergi Mahkemesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’na karşı, harcın iadesiyle ilgili dava açılması gerekmektedir. Dava dilekçesine; riskli yapı raporu, riskli yapı muafiyet belgesi, satış sözleşmesi, vergi tahakkuk evrakı, vergi tahsil alındısı ile Vergi Dairesi ve Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvurularla ilgili dilekçeler mutlaka eklenmelidir.İdare nin kusurlu davranışından dolayı olduğu için faiz de talep edilir..