İskanı Alınmış taşınmazlar da cins tashihi resen yapılacak

0
126

Müteahhitler ile taşınmaz sahib leri arasında alım satım sürecinde yaşanan ve bir. Çok probleme sebep olan cins tashihlerinde resen hareket etme yükümlülüğü getirildi..

Bagımsız bölümleri sattıktan sonra fiilen bagımsız bölümler kullanıma açılıyor ama ek mali külfet getirdiğinden dolayı bir kısım kötü niyetli müteahhitlere iskan belgesi alınmadan oturanlar magdur ediliyordu.. Asonsor varsa bina da kullanıma acılmıyor.. Elektrik ve su şantiye elektrik ve suyu olarak, yüksek maliyetle kullanılıyordu.. 19.6.2021 tarihli gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7327 sayılı yasanın 11. Maddesi 634 sayılı kaat mülkiyeti kanununda tadilat yaptı buna göre ;

MADDE 11 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kat karşılığı temlik sözleşmesi ve” ibaresi “kat karşılığı temlik sözleşmesi veya” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “cins değişikliği,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılır. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilir. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ait resmî senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.”

MADDE 12 – 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – 634 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekânsal Adres Kayıt Sistemine yüklenemeyen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesinin yetkili idare tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi hâlinde, 10 uncu maddenin altıncı fıkrası hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

AJANS 3C