Yönetim kurulu denetleme kurulu üyeleri istifa ettiyse site yönetimi olarak ne yapmamız gerekir?

0
650

Pasif bir direnişle kat maliklerinin topalnması 1/3 coğunluk çağrısı ile yönetimin olağanüstü  toplanması engelleniyor sa bu durumda hakimin müdahelesi istenir

Kat mülkiyeti kanunu na göre ;

V – Hakimin müdahalesi:

Madde 33 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.11.2007 RG NO: 26714 KANUN NO: 5711/17) (KOD 1)
Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.11.2007 RG NO: 26714 KANUN NO: 5711/17) (KOD 1)
Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

Yine yerleşik içtihatlara göre hakim genel kurul yerine geçerek başkan seçmez ama müdahele ederek toplantı yapılmasını sağlar buna ragmen engelleme olur sa ceza uygular

T.C. YARGITAY

18.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/2605
Karar: 2005/4913
Karar Tarihi: 12.05.2005

HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ – YÖNETİM İŞLERİNİN GÖRÜLMEMESİ – HAKİMİN MÜDAHALESİNİN KOŞULLARI

ÖZET: Somut olayda davacıların ana taşınmazda bulunan 12 kat malikinden sadece ikisi olarak kat maliklerinin 1/3’ünü sağlayamadıklarından böyle bir istemde bulunmaları yasaya ve yönetim planına uygun değildir. Davacıların diğer taleplerinin de öncelikle kat malikleri kurulunca görüşülüp değerlendirilmesi gerekir.

(634 S. K. m. 33, 39/2)

Dava dilekçesinde Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi hükmü uyarınca hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde; yönetim işlerinin görülmemesi sebebiyle hakimin müdahalesine, yönetime ait defter ve belgelerin incelenmesine, yönetimin yerine getirmediği görevleri yapması için uyarılmasına karar veril*mesini istemiş; mahkemece, davanın kabulüne, davalı yöneticinin apartmana ait defter ve belgeleri diğer kat maliklerinin incelemesine sunmasına, yönetime görevlerini yerine getirmesinin ihtarına karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden dava konusu ana-taşınmazın 12 bağımsız bölümden oluştuğu, davacıların aynı ana taşınmazda kat maliki bulundukları, ana taşınmaza ait yönetim planının 19. maddesi uyarınca kat malikleri kurulunun her yılın Ocak ayında toplanacağı, kat malikleri kurulunun lüzumu halinde yönetici, denetici veya kat maliklerinden en az 1/3’ünün yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanabileceği, her iki davacının da ana taşınmazda deneticilik görevlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesinde kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat malikinin borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi yüzünden zarar görmesi halinde hakimin müdahalesini isteyebileceği öngörülmüştür. Aynca aynı Yasa’nın 39/2. maddesi, kat maliklerinin yarısının istemesi halinde, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da tutulan hesapların gösterilmesini yöneticiden isteyebileceklerini hüküm altına almıştır. Somut olayda davacıların ana taşınmazda bulunan 12 kat malikinden sadece ikisi olarak kat maliklerinin 1/3’ünü sağlayamadıklarından böyle bir istemde bulunmaları yasaya ve yönetim planına uygun değildir. Davacıların diğer taleplerinin de öncelikle kat malikleri kurulunca görüşülüp değerlendirilmesi gerektiği halde, doğrudan doğruya hakimin müdahalesini istemeleri usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yerine kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi