Tasarrufun iptali davası,Eşinin 3.kisiden şufa hakkını kullanrak aldığı mala iliskin YARGITAY içtihadı

0
490

17. Hukuk Dairesi         2012/9145 E.  ,  2013/9179 K.

  • TASARRUFUN İPTALİ
  • ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK
  • ŞUFA DAVASI
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 277

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davalılar Cangül vekili ve Turgut tarafından temyiz edilmiş, davalı Cangül vekilince de duruşma talep edilmiş olmakla temyiz dilekçesinin süresi

içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı Cangül vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı Nihat vekili, davalı borçlu Turgut aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını ileri sürerek borçlunun, dava konusu taşınmazın 1/2 hissesinin davalı Abti’ye satışı ile ondan da şufa davası yoluyla taşınmazın davalı borçlunun eşi Cangül’e devredilmesine ilişkin işlemlerin iptali ile taşınmazın borçluya ait hissesi üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasını talep etmiştir.

Davalı Cangül vekili ile davalılar Turgut ile Abti davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taşınmazın satışının borçlu Turgut aleyhine tazminat davası açılmasından hemen sonra ve değerinden düşük bir bedelle yapılması ve akabinde de davalı Cangül tarafından açılan şufa davasının davalı Abti tarafından kabul edilmesi hususlarının muvazaayı gösterdiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı Cangül vekili ile davalı Turgut tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı 3. kişi Abti’ye yapılan satışın, davaya cevap dilekçesinde borçluyu tanıdığını beyan eden ve bu beyanlarını temyize cevap dilekçesinde de teyit eden kişiye yapılmış olmasına, davalı Cangül’ün şufa hakkını kullandığı davanın kabul ile sonuçlanmış olması yanında davalı Cangül’ün, kocası olan borçlu Turgut’un alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması nedeniyle de davalı Cangül’e yapılan tasarrufun iptali gerekeceğine, açılan şufa davasının somut olayda olduğu gibi alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik olarak kullanılması durumunda şufa davasına konu tasarruf yönünden iptal davası açılmasına da engel yasal bir engel olmamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davalı Cangül vekili ile davalı Turgut’un temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 990.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalı Cangül’e verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı Turgut yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 17.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Paylaş
Önceki İçerikUsta yazar ve programcı 3C Hukuk’ta…
Sonraki İçerikAvukat İntihar etti.Katili Sistemdir
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.