Talimat dışı çalışan işçinin ,iş kazası geçirmesi durumunda işveren tazminat öder mi?

0
510

İşyeri saatleri ve işçi çalışma saatleri arasında işverenin ve sosyal güvenliğin güvencesi altına girmiş demektir

İs kazasına uğrayan işçi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının imkan verdiği bazı haklardan yararlanır. Bunlar; geçici iş göremezlik süresince; geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölümlü iş kazası meydana gelirse; işçinin hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, yine ölümlü iş kazası gereği cenaze ödeneği verilmesidir.

İşveren talimat dışı çalışan işçisinin talimata uygun çalışıp çalışmadıgını kontrol etmesi de iş yeri güvenliğinin sağlanması ile ilgili bir yükmülülüğüdür..

Bunun yanında ihtilaflı olan konu işverenin kusur sorumluluğu nu esas alan görüştür.Burada şayet işverenin kusuru varsa sorumludur denilmektedir.Oysa işçinin 3. kişilere karşı verdiği zararlardan işveren kusursuz sorumludur.3.kişiyi bile koruyAN kanun işçi yi neden korumasın? Buna ragmen uygulamada  aşağıda yer alan şekli ile hukuk uygulanmakta ve işveren korunmaktadır.

 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 332. maddesinin karşılığı olarak düzenlenen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinin 2. fıkrasında … belirtilerek, İş Kanunu’nun 77/1. maddesiyle bütünlük sağlandığı gibi, 3. fıkrasında … hükme bağlanmak suretiyle, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğun hukuki niteliği konusunda tartışmalar sona erdirilmiş, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan ölüm ve vücut bütünlüğünün zedelenmesine veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmininde, sözleşmeden doğan sorumluluk hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

İşverenin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesindeki gözetme borcuna ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesindeki genel yükümlülüklerine, 5. maddesindeki risklerden korunma ilkelerine aykırı davranışının, işverenin kusuru olarak sayılması gerekmektedir. Anılan maddelerde işverenin sorumluluğu, sözleşmeden doğan kusura dayanan sorumluluktur. 

Sonuç olarak … zarardan işverenin sorumlu tutulabilmesi için … taraflar arasında bir hizmet akdi ilişkisinin bulunması ve olayın iş kazası olması gerekmektedir. Ancak olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi, işverenin her durumda bu kazadan sorumlu tutulmasını gerektirmediğinden, … oluşan kazadan sorumlu olabilmesi için işverenin kusurunun kanıtlanmış olması gerekmektedir…”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/21-1121,2013/386 k..