Haydi bilgilerimizi tazeleyelim,Sorular Bizden Cevaplar Sizden Olsun

0
321

 

Mahkemenin verebileceği hüküm çeşitleri nelerdir?

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, hangi hallerde istenebilir?

Haksız fiilde yetkili mahkeme neresidir?

El koyma / Müsadere hakkında bildiklerinizi anlatın

Üst hakkı nedir?

Hangi tanıklar yeminsiz dinlenebilir?

Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir?

Cari hesap nedir?

Yumruk silah sayılır mı? Cam bardak silah mıdır?

Ceza kanunlarının geriye yürümesini açıklayınız. Bu geriye yürüme , sizce mağdur açısından haksız teşkil etmez mi?

Kamu davasının ertelenmesi ne demektir?

Etkin pişmanlık nedir?

Acele kamulaştırma hakkında bilgi veriniz

İddianamenin iadesi sebepleri

Anayasada egemenlik yetkisi nasıl tanımlanmıştır?

Tanıma ve tenfiz hakkında bildiklerinizi anlatınız

Sebepsiz zenginleşmeyi anlatınız

Cari hesaba geçirilemeyen alacaklar nelerdir?

Zorunlu geçit hakkı nedir?

Kimler soruşturma iznine tabidir?

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda, adalet bakanının soruşturma izni vermemesi halinde ne olur?

Yargılamanın yenilenmesi müessesini anlatınız

CMK’da yetkisizlik iddiası ne zamana kadar ileri sürülebilir

Danıştayın görevleri nelerdir?

Otopsi hakkında bilgi veriniz

Kanun yollarını anlatınız. Yanlış yargı yoluna gitmenin sonuçları nelerdir?

Kesin hükümsüzlük halleri nelerdir?

Tutuklama nedenleri nelerdir?

Vesayet ve denetim makamının iznine tabi işlemler nelerdir?

İdari yargı yetkisinin sınırları nelerdir?

Yürütmenin durdurulması ile ihtiyati tedbir arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

HMK’da ön inceleme aşamasında neler incelenir? Dava şartları nelerdir?

Kefalette zamanaşımı hakkında bilgi veriniz.

Davaya katılma hakkında bilgi veriniz.

İrtikap nedir? unsurları nelerdir?

Laiklik ilkesi, hangi anayasada, hangi yılki değişiklikle anayasaya girmiştir?

Vasilikten kaçınma sebepleri nelerdir? Kimler vasi olamazlar?

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay üyelerinin denetimi hakkında bilgi veriniz?

Tedritli dava ne demektir?

Eski hale iade kurumunu açıklayınız

Usuli kazanılmış hakları açıklayınız

Anayasa Mahkemesi nasıl seçilir?

Derneklerin organları nelerdir?

Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar hakkında bilgi veriniz

Evliliğin mutlak butlan nedenleri nelerdir?

Aile konutu nedir? Tasarruflara etkisini açıklayınız

Boşanmanın özel ve genel sebeplerini anlatınız

Ceza zamanaşımını kesen sebepler nelerdir?

Ceza yargılamasında kimler yeminsiz dinlenir?

Tapu sicilinde aleniyet ilkesini açıklayınız

Reasürans nedir?

Can sigortaları kaça ayrılır?

Çekin unsurları nelerdir?

Hükmün tashihi ve tavzihi kavramlarını açıklayınız

İlk itirazlar nelerdir?

İletişimin denetlenmesi hakkında bildiklerinizi anlatınız

Kamu davasına katılma nedir?

Islah nedir? ıslahla değiştirilebilecek ve değiştirilemeyecek işlemler nelerdir?

Bayrak şehadetnamesi nedir?

Basit yargılama usulü ile yazılı yargılama usulü arasındaki farklar nelerdir?

Adli para cezası ve idari para cezası arasındaki farkları anlatınız

Fikri içtima nedir?

Bileşik suç nedir?

Zincirleme suç nedir?

Yargılamaya hakim olan ilkeler nelerdir?

İhtiyati tedbir ile ihtiyati haciz arasındaki benzerlik ve farkları anlatınız

Kesin hüküm nedir? Kesin hükümde bulunması gereken hususlar nelerdir?

Bekletici mesele nedir?

Adli kontroller nelerdir?

HMK’ya göre yemin müessesini anlatınız

Kırkambar sözleşmesi nedir?

Asilin veya vekilin, duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışları üzerine uygulamada yapılacak işlemler nelerdir?

Sahte banknot ve madeni para için bilirkişi incelemesi nasıl yapılır ve bilirkişilikten çekinme halleri nelerdir?

Gemi jurnali nedir?

IŞİD terör örgütü müdür?

Süleyman Şah türbesinin yeri neden kaldırılmıştır?

Mirasın reddi müessesini anlatınız

Kişilik haklarına müdahale halinde açılabilecek davalar nelerdir?

Kazai rüşt nedir?

Davanın naklini anlatınız

Gaiplik nedir?

Hak düşürücü süre ile zamanaşımı arasındaki fark nedir?

Kadastro mahkemesinin özellikleri nelerdir?

Genel af ve özel af hakkında bildiklerinizi anlatınız.

İdari yargıda taraf değişikliğini anlatınız

Arabuluculuk nedir?

Acentenin özellikleri nelerdir?

Somut ve soyut norm denetimi nedir?

Borç ilişkisini sona erdiren sebepler nelerdir?

Kanunen devri yasaklanmış alacaklar nelerdir?

Kambiyo senedi türleri nelerdir?

İç güvenlik paketindeki gözaltı süresi hakkında bilgi veriniz

Vasiyetname nasıl açılır?

Defi hakkı nedir?

hakimlik Yetki gaspı ve yetki tecavüzü kavramlarını açıklayınız

Ceza mahkemesi kararları hukuk mahkemesini baglar mı

Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir ?

Savcı hukuk mahkemesinde butlan davasını nasıl açar?

Delil başlangıcı nedir?

İstirdat davası nedir?

Taraflarca getirilme ilkesinin istisnası nedir? nasıl uygulanır ?

Yemin edilmeden önce yapılması gerekenler nelerdir?

Arama nasıl yapılır? Kimden izin alınır?

Miras nasıl açılır? Nasıl intikal eder. İştirak halinde mülkiyet ve müşterek mülkiyet nedir?

Müspet ,menfi zarar ve munzam zarar kavramlarını açıklayınız

Yargılama giderleri nelerdir?

Türkiye , AİHM’ye başvurabilir mi ?

Gabin nedir?

Elektronik tebligat nedir?

Soybağında karinelerin çatışması nedir?

Avukatların soruşturulması usulü nasıldır?

Nafaka türleri açıklayınız

Soykırım suçu hakkında bilgi veriniz

Avukatların şahsi suçlarından dolayı soruşturulma usulü nasıldır?

Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?

Avukatların ve Noterlerin soruşturma usulü nasıldır?

Rehin açığı belgesi nedir?

Savcının İnfaz Aşamasındaki Görevleri nelerdir?

Teminat gösterilmesi gereken haller nelerdir?

Evlat edinme şekil ve usulünü anlatınız

Kaymakam ve valinin atanma şekli nasıldır anlatınız

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ve görevlerinin sona erme hallerini anlatınız

Adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde kaçıncı maddede düzenlenmiştir? Adil yargılanma hakkını açıklayınız

Uluslararası sözleşmelerin normalar hiyerarşisindeki yeri nedir?

Bağışlama, hangi hallerde geri alınır?

Hukuka aykırı olarak elde edilen delil hakkında bilgi veriniz?

İşkence yasağı hakkında bildiklerinizi anlatınız

HMK’ya göre Türk – Yabancı hukuk çatışmasında hakim nasıl bir yol izler?

Silahların eşitliği ilkesini anlatınız

Kanunilik ilkesi ile geriye yürüme yasağını anlatınız

Müsadere nedir?

Dava zamanaşımını anlatınız

Kanun yararına bozma hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Limited şirket ortaklarının yükümlülükleri nelerdir?

Kadastro nedir?

Kiralık konutların tahliyesi

Özel hayatın gizliliği hangi hallerde sınırlanabilir?

Tüzel kişilere tebligat nasıl yapılır?

31 Mart olayı hakkında bilgi veriniz

Alacağın temliki hakkında bilgi veriniz

Konismento nedir?

Olağan – Olağan üstü kanun yollarını anlatınız

Suçun unsurları nelerdir?

İç güvenlik paketi hakkındaki görüşünüz nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesini anlatınız