Kat Maliklerinden Ortak gidere Dair Emsal İctihat

0
462

T.C. Yargıtay

18. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/10961

Karar No:2016/7726

Özet:

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ortak tesislerden kaynaklanan zararlardan, zarar görenin kusurunun bulunmaması halinde bütün bağımsız bölüm malikleri sorumludur. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre zarara sebep olan pis su borularının ortak tesis niteliğinde olduğu sabit olmakla birlikte davacının bağımsız bölümünde oluşan zararların bu ortak tesise kendi eylemi ile zarar vermesi neticesinde oluştuğuna dair herhangi bir somut tespit yoktur. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. …

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi….

 

Karar:

 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Vek.Av….

DAVALILAR : … vd. Vek.Av….

 

Dava dilekçesinde, ortak gider alacağına ilişkin başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

K A R A R

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde….dükkan niteliğindeki 13 ve 14 numaralı bağımsız bölümlerinin maliki olduğu, apartmanın ortak kullanımında bulunan pis su gideri borularının dükkanların alt katının tavanında birleşip belediye rögarına ulaştığını, bu kısımda deşarj ve sızıntı problemi nedeniyle bağımsız bölümünün zarar gördüğünü, yapılan tüm şifahi görüşmelerin netice vermemesi üzerine …. Mahkemesinin … sayılı dosyasıyla tespit yaptırıp bilirkişi raporu doğrultusunda gerekli tadilat ve tamirat işlerini yaptırdığını, yapılan masrafın kat maliklerinden tahsili için ….sayılı dosyasında başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece davacının kat malikleri kurulu kararı olmaksızın Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı olarak pis su kolon tesisatı güzergahı ve rögar yerini değiştirmesi sebebiyle meydana gelen hasarlardan kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağını belirterek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle…. Mahkemesinin … sayılı tespit dosyasında yer alan 10.08.2011 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu anataşınmazın tüm bağımsız bölümlerinden gelen düşey pis su borularının tespiti istenen dükkanın bodrum kat tavan bölümünde bulunan ve yukarıdan gelen borulara dik konumdaki ana pis su borusuna bağlandığı, ana borunun ise 1. cadde üzerindeki kot olarak daha yüksekte olan yine belediyeye ait başka bir rögara bağlandığı, bu yanlış bağlantı ve kot farkı sebebiyle pis suların ana rögara tam olarak varamaması, düzenli akış sağlanamaması, bu nedenle tam tahliye olmayan pis suların geri teperek tespiti istenen dükkanların bodrum katı üstündeki anataşınmaza ait ana pis su borusunun üst katlardan gelen düşey borularla birleşen kısımlardan sızarak dükkanların bodrum katlarını kullanılamaz duruma getirdiği, mevcut sıkıntının giderilmesi için anataşınmaza ait düşey pis su borularının dükkanların bodrum tavanı üstündeki ana boruya bağlantısının iptal edilerek, söz konusu boruların dükkan zemini altında yapılacak küçük parsel rögarını bağlanması ve bu rögardaki pis suların ise yine 1.cadde üzerindeki belediyeye ait ana rögara bağlanması gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen tespit dosyasında hasara neden olan sızıntının sebebi ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu hasara davalıların iddiası gibi pis su kolon tesisatı güzergahı ve logar yerinin önceden değiştirilmesinin sebep olduğuna ilişkin bir tespit yapılmamıştır. Her ne kadar hükme esas alınan 17.11.2014 tarihli bilirkişi raporunda rögar yeri değişikliği yapıldığı belirtilmişse de bu değişikliğin ne zaman yapıldığı belli olmadığı gibi 03.02.2015 tarihli ek raporda bu husus açıklanarak ana taşınmazın pis su bağlantısının 21.05.1991 onay tarihli kanalizasyon vizesinde belirtildiği gibi olmadığı, kanalizasyon bağlantısında yapılan değişikliğin 2011/421 D.İş sayılı tespit dosyasına sunulan 10.08.2011 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği şekile uygun olarak yapıldığı açıklanmıştır. Bu itibarla davaya konu anataşınmazın pis su borularının bağlantı şekli ve rögar yeri değişikliğini davaya konu tamirat dışında ve öncesinde davacı tarafından yapıldığı dosya kapsamından anlaşılmamaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesi gereğince ortaklaşa kullanıma tahsis edilen şeyler, ortak yer niteliğindedir. Aynı kanunun 18. maddesi gereğince de bütün bağımsız bölüm malikleri ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla karşılıklı yükümlüdürler. 20. madde gereğince de anagayrimenkulün bütün ortak yerlerinin bakım, koruma ve onarım giderleri ve ortak tesisten işletme giderlerine kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ortak tesislerden kaynaklanan zararlardan, zarar görenin kusurunun bulunmaması halinde bütün bağımsız bölüm malikleri sorumludur. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre zarara sebep olan pis su borularının ortak tesis niteliğinde olduğu sabit olmakla birlikte davacının bağımsız bölümünde oluşan zararların bu ortak tesise kendi eylemi ile zarar vermesi neticesinde oluştuğuna dair herhangi bir somut tespit yoktur. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.