Bono da rakam ve yazı farklı oldugunda yazıya itibar edilir”oldugu hakkında içtihat

0
447

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 1989/5881
K. 1990/5936
T. 1.10.1990
• BONODA RAKAMLA VE YAZIYLA GÖSTERİLEN MİKTARLARIN FARKLI OLMASI ( Hangisinin Geçerli Olduğunun Tesbiti )
• RAKAMLA VE YAZIYLA GÖSTERİLEN BONO BEDELLERİNİN FARKLI OLMASI ( Hangisinin Geçerli Olduğunun Tesbiti )
• YAZIYLA VE RAKAMLA GÖSTERİLEN BONO BEDELİNİN FARKLI OLMASI ( Rakamla Gösterilen Bedele Göre Yapılan Takibin Geçerliliği )
6762/m.558
ÖZET : Ttk. 588. Maddesi gereğince bono borçlusu, bonoda yazı ile yazılmış bedel ile sorumluysa da, takibin rakamla yazılı daha yüksek bedel üzerinden yapılmış olması ve davalının gerçek alacağının rakamla yazılı miktar olduğunu savunması karşısında, gerçek alacağın tespiti için davalı delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmelidir.
DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Bandırma Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.4.1989 tarih ve 577 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekilleri, müvekkillerinin borçlu bulunduğu bononun yazı ile olan miktarhanesinde ( iki yüz yetmiş bin lira ) yazılı olmasına rağmen ve, TTK.nun 588. maddesine göre, bu miktara itibar edilmesi gerekirken, davalının bononun rakam hanesinde yazılı bulunan 2.170.000 TL. üzerinden takibe giriştiğini ileri sürerek, müvekillerinin takip konusu bono nedeniyle davalıya 1.900.000 lira borçlu olmadığının tesbitine ve % 15 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini, talep ve dava etmişlerdir.
Davalı vekili, takibin 2.170.000 TL. üzerinden kesinleşmesi nedeniyle davacının iddiasını yazılı delille kanıtlaması gerektiğini, davada tanık dinlenemeyeceğini ve tazminat istenemeyeceğini ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia ve savunmaya ve toplanan delillere göre, takip konusu bononun rakam ile yazılı bedel hanesinde 2.170.000 TL. rakamının, yazı ile yazılı olan bedel hanesinde ise ( iki yüz yetmiş bin lira ) yazısının bulunduğu, bu durumda TTK.nun 588. maddesi gereğince yazı ile yazılı bulunankısma itibar edilmek gerektiği, sonucuna varılarak, davanın takip konusu bononun 1.900.000 TL.’lık kısmı ile davalıya borçlu olmadığının tesbitine ve İİK.nun 72. maddesi gereğince 285.000 TL.’nın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
TTK.nun 588. maddesi hükmüne göre, her ne kadar senette yazı ve rakamla gösterilen iki bedel arasında fark bulunduğu takdirde yazı ile gösterilen bedele itibar olunur ise de, olayımızda icra takibinin rakamla yazılı miktar üzerinden yapılmış olması sebebiyle ve davalı tarafından, o miktarın gerçek alacak olduğu miktarı yönünden, davalının sunduğu uygun delilleri sorulup, dayandığı takdirde, yemin delili de gözönünde tutularak inceleme yapılıp, sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda açıklann nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının, iteği halinde, temyiz edene iadesine, 1.10.1990 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
Takip dava konusu bonoya dayalı ve bonoda borç miktarının rakam ve yazı ile yazılan kısımlarında fark olup % davacı borçlu, yazı ile yazılan miktarda borçlu olduğunun, rakamla daha yüksek olarak yazılı miktar ile yazı ile yazılan miktar arasındaki fark olan 1.900.000 TL. ile borçlu olmadığının tesbitini istemiş, mahkemece de iddia kabul olunmuştur.
Alacaklı tarafından sonradan ileri sürülen ve esas ilişki nedeni ile senetteki rakamla yazılı miktar kadar alacaklı olduğu hususu, bu davada dinlenemez. Alacaklının senedin gerçek tutarından fazla ve asıl ilişkiye dayalı bir alacağı var ise, bu ayrı bir iddia ve dava konusu olabilir.
Bu nedenle mahkeme kararının onanması gerektiği görüşü ile çoğunluğun bozma kararına karşıyım.
Yavuz Okçuoğlu
Başkan