Arabuluculuk Anlaşma Tutanagın da icra edilebilirlik şerhi isteyebilir mi yim ?

0
487

Arabuluculuk müessesesi 6325 sayılı Yasa ile yürürlüğe girmiştir. Yasanın 18. maddesinde arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamının taraflarca belirleneceği; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belgenin taraflar ve arabulucu
tarafından imzalanacağı belirtilmiş ve tarafların arabuluculuk faaliyeti
sonunda bir anlaşmaya varmaları durumunda mahkemeden bu anlaşma
belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilecekleri
düzenlenmiştir.

İcra edilebilirlik şerhi verilirken hakimin yapacağı inceleme
Kanunen sınırlandırılmıştır. Buna göre bu incelemenin kapsamı anlaşmanın
içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla
sınırlıdır. Hakim icra edilebilirlik şerhi talebi karşısında içerik incelemesi
yapamaz.