Sonradan suç olmaktan çıkan fiil sebebi ile Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına iliskin Yargıtay CD kararı

0
984

9. Ceza Dairesi 2012/5593 E. 2012/12280 K.

HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI
ETKİN PİŞMANLIK

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan mahkum olduğu adli para cezasını ödemediği için cezası hapse çevrilen sanığın bu cezasının infazı nedeniyle cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu sırada 19.05.2011 günü kaçtığı, ardından da karşılıksız çek keşidesi suçu mağdurunun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 5941 sayılı Çek Kanunu’nun o tarihte yürüklükte bulunan haliyle 6. maddesi hükmü gereğince sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün bütün sonuçları itibariyle ortadan kalkma koşullarının gerçekleştiği, bu aşamada firar suçu nedeniyle yargılamayı sürdüren ve hakkında yakalama kararı çıkartmış bulunan mahkemeye firar tarihinden itibaren altı aylık süre içinde 10.10.2011 günü başvuran sanığın kendiliğinden teslim olup bu hususları açıklamış bulunması karşısında, sanığın cezasından etkin pişmanlık nedeniyle TCK’nın 293. maddesi ile indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde uygulama yapılarak fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 05.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar