Sağlık Raporunu Zamanında vermeyen memur işten Atıldı

0
432

Sağlık Raporunu Kurumuna Zamanında Vermeyen Memur İşten Atıldı

Memur olarak görev yapanların sağlık kurum ve kuruluşlarından alacak oldukları sağlık raporları konusunda yapması gereken işlere ilişkin düzenleme  “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yapılmıştır.İlgili yönetmeliğin Hastalık izni verilmesi başlıklı 7. maddesinde “hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.İlgili hükme göre almış olduğu sağlık raporunu belirlenen sürelerde kurumuna ibraz etmeyen memurlar 657 sayılı Devlet Memurlarının 125. maddesinde sayılan disiplin hükümleri ile karşı karşıya kalabilirler.

Aşağıda yayınlamış olduğumuz Danıştay kararında 15 gün sağlık raporu alan memur almış olduğu sağlık raporunu kurumuna zamanında verip sağlık iznine çevrilmesini sağlamamış göreve gelmediği günlerde  çalışmış olduğu kurumca göreve gelmediğine dair tutanak tutulmuş ve 10 günlük süre dolunca ilgili memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çekilmiş sayılarak memuriyetle ilişiği kesilmiştir.Memurca konunun dava edilmesi üzerine idare mahkemesi yapılan işlemi iptal etmiş ancak davanın Danıştayda görüşülmesi neticesinde Danıştay Başkanlığı Memurun işe gelmemesi nedeniyle idarece yapılan işlemi onaylamıştır.

Danıştayın benzer konudaki başka kararlarında memuriyetten atılma işleminde sağlık nedeniyle mazeretsiz olarak işe gelmeme durumu olmadığından memurluktan çıkarma işlemini iptal etmiş olduğu kararlarda bulunmaktadır.Ancak memurların sağlık raporlarını kurumlarına ibraz etmede dikkatli olmaları gerekmektedir.

T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2004/2273 Karar No : 2007/607

Özeti : Sağlık ocağında memur olarak görev yapan davacının, 14.1.2002 – 28.11.2002 tarihleri arasında göreve gelmemesi, 14.1.2002 tarihinde özel bir muayenehaneden aldığı 15 günlük raporu hastalık iznine çevirmemesi ve kurumuna da bildirmemesi karşısında görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Dosyanın incelenmesinden,Diyarbakır 10 nolu Sağlık Ocağı’nda memur olarak görev yapan davacının 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında göreve gelmediği her gün için ayrı ayrı tutanak düzenlendiği,davacının gelmediği günler için kurumuna herhangi bir bilgi vermediği,ancak; Diyarbakır’da muayenehanesi bulunan Beyin Sinir ve Omurilik Hastalıkları Uzmanı olan bir hekimin özel muayenesi sonucunda düzenlediği ve davacının “vertigo”  rahatsızlığı bulunduğu tanısı ile “onbeş” gün istirahatinin uygun görüldüğüne dair 14.1.2002 günlü bir rapor verildiği,bu raporun Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hastalık iznine çevrilmediği,davacının mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmediği kabul edilen 14.1.2002- 28.1.2002 tarihleri arasındaki süre dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 94. maddesi hükmüne göre görevden çekilmiş sayılmasına dair 7.2.2002 günlü ve 365 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında göreve gelmeyen ve 14.1.2002 tarihinden itibaren özel bir muayenehanede konulan tanı üzerine (15) gün istirahatinin uygun görüldüğüne dair verilen raporu onaylatarak hastalık iznine çevirmeyen ve bu konuda kurumunu bilgilendirmeden görevine gelmemekte ısrarını sürdürme suretiyle Devlet memuruna yakışmayacak bir tutum içerisine giren davacı hakkında tesis edilen işlemde yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 9.10.2003 günlü, E:2002/804, K:2003/1152 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 16.2.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Hukuk ve usule uygun bulunan İdare mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle,aksi yöndeki çoğunluk kararına karşıyı’m.