Çekişmesiz Yargıda,İstinaf sonrası Yargıtay a gidilemez.

0
423

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/4993

Karar Numarası: 2017/11242

Karar Tarihi: 18.10.2017

ÇOCUK KORUMA KANUNU GEREĞİNCE VERİLEN BAKIM TEDBİRİ UYGULANMAK ÜZERE KORUMA ALTINA ALINMA İSTEMİ – Çekişmesiz Yargı İşlerinden Olduğu – Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Hükmün Kesin Nitelikte Olduğu – Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği – Bölge Adliye Mahkemelerinin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verdiği Kararlar Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulamaz

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE VERDİĞİ KARARLAR HAKKINDA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAZ – Temyize Konu Uyuşmazlık Çocuk Koruma Kanunu Gereğince Verilen Bakım Tedbiri Uygulanmak Üzere Koruma Altına Alınmaya İlişkindir – Çekişmesiz Yargı İşlerindendir – Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Hüküm Kesin Niteliktedir

Özeti: Bölge Adliye Mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verdiği kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. Görülmekte olan davada temyize konu uyuşmazlık “5395 sayılı Kanun gereğince verilen bakım tedbiri uygulanmak üzere koruma altına alınmaya ilişkin olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382/2-b-18 maddesi uyarınca çekişmesiz yargı işlerindendir. Açıklanan sebeple, Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362/1-ç maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verdiği kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. Görülmekte olan davada temyize konu uyuşmazlık “5395 sayılı Kanun gereğince verilen bakım tedbiri uygulanmak üzere koruma altına alınmaya ilişkin olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382/2-b-18 maddesi uyarınca çekişmesiz yargı işlerindendir. Açıklanan sebeple, Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin REDDİNE, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 18.10.2017