Taksitli ödenecek para cezasının açık ve belli olması gerekliliği

0
385

T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi

Esas No:2015/14802
Karar No:2015/7798
K. Tarihi:8.12.2015

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Kamu malına zarar verme
HÜKÜM : MahkumiyetDosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın ifade vermek için adliyede bulunduğu sırada mahkemeye sevk edilmesine sinirlenerek adliyenin camını kırmak suretiyle zarar vererek söz konusu suçu işlediği iddia edilen olayda
Tüm dosya kapsamına sanığın ikrarına ve görgü tespit tutanağına göre, sanığın gerçekleştirdiği sabit olan kamu malına zarar verme suçundan mahkumiyetine yönelik kabulde isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Tayin olunan gün para cezasının, taksitlendirilmesi sırasında uygulanan kanun maddesinin karar yerinde gösterilmemesi ve para cezasının on iki eşit taksitle ödenmesine” karar verilmesine rağmen, taksit aralığının açık bir şekilde gösterilmemiş olması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün
bulunduğundan, hükmün adli para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin kısmın tamamen çıkarılarak yerine ”sanığa verilen adli para cezasının 52/4 maddesi gereğince birer ay arayla 12 eşit taksitte tahsiline” ibareleri eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.