Vergi Affı-2016

0
481

VERGİ AFFI

1-GİRİŞ

Önceki yazımızda 03 Ağustos 2016 tarihinde TBMM kabul edilip, 19 Ağustos 2016 tarihinde 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan, 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un 1 ve 5. Maddelerinde yer alan Yapılandırmaya( AF) genel bakışı özetle aşağıdaki gibi kısaca değindik.

a-Birikmiş borçların (çeşitli vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin gecikme faizi ve gecikme zammı) enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamların silinmesi,

b-Yapılandırılan borçların ödeme şekli,

c-6183 sayılı kanuna göre taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV, ÖİV, BSMV gibi borçların yeniden yapılandırılması, 31.12.2011 tarihi öncesine ait 50Türk lirasını aşmayan ve asıllarına bağlı 100Türk lirasını aşmayan fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği, yapılandırılmanın teminat aranmadan yapılması ve borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yeni icra takibinin yapılmaması avantajları getirmesinin yanında,

d-Vergi mükelleflerinin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yılları için;

1-Yıllık Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,

2-Katma Değer vergisi mükellefleri,

3-Gelir ve Kurumlar vergisi, tevkif at yapmakla sorumlu olanlar matrah ve vergi artırımında bulunanlar,

için geriye doğru vergi inceleme yapılamayacağına dair hususlarda bilgiler vermiştik.

Bu günkü yazım da, yukarıda adı geçen, 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un 6. Maddesinde yer alan İşletme kayıtlarını düzeltilmesi ile 7. Maddesinde yer alan Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kısa bilgiler sunacağım. Kanun’un yayınlanmasından kısa bir süre sonra 23.08. 2016 tarihin de 29810 sayılı Resmi Gazete de 1 sayılı Genel Tebliğ yayımlanarak uygulamaya açıklıklar getirmiştir.

 

2-İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (Madde 6)

1-İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkındaki uygulanacak hükümler,

a-Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlamıştır. Uygulama kapsamında;

-Serbest meslek erbabı,

-Ferdi ticari işletmeler,

-Adi ortaklıklar,

-Kolektif şirketler,

-Adi komandit şirketler,

-Sermaye şirketleri,

-Kooperatifler,

-İktisadi kamu kuruluşları

-Dernek ve vakıflara ait işletmeler,

-İş ortaklıklarını,

Kapsamaktadır.

Uygulama kapsamında yer alan mükellefler İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listelerini yapıp listelerde yer alan varlıkların rayiç bedelini tespit edip, 30 Kasım 2016 tarihine kadar katma değer vergisine bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek suretiyle defterlerine kayıt edeceklerdir. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayıramazlar. Varlıkların satılması halinde satış bedeli deftere kayıt edilen bedelden aşağı olamaz.

b-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ise tespit edip, aktiflerine kayıt ettikleri varlıklar için özel bir karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık her türlü çıkış şeklinde vergilendirilmez.Diğer varlıklara ait rayiç bedeli ise birikmiş amortisman olarak addolunur. İşletme hesabına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterine satın alınmış mal olarak kaydedeceklerdir.

c-Beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar genel oranda (%18) Katma değer vergisine tabi ise %10 oranında, indirimli oranda (%1,8) vergiye tabi ise oranın yarısı oranında vergilendirilirler. Emtia üzerinden hesaplanıp ödenen Katma değer vergisinin indirimi söz konusu olmasına rağmen; makine, teçhizat ve demirbaşlara ait KDV’si, hesaplanan KDV’nden indirilemez.

d-Özel tüketim vergisi kapsamına giren mallar için gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tespit ettikleri malları rayiç bedeli ile tespit ederek ayrı bir beyanname ile vergi dairesine beyan ederek tespit edilen ÖTV öderler. Ceza kesilmez.

Kayıtlarda yer almadığı halde işletmede mevcut olan emtia için; Ba formu veren mükellefler tespit edilen tutarı bildirmek zorundadır. Elektronik ortamda verilen Ba formun da “Soyadı /Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle işlem tamamlanacaktır.

 

2-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar hakkında uygulanacak hükümler,

a-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarında yer aldığı halde, işletmede mevcut olmayan emtialarını, kasım ayı sonuna kadar tespit edip cari yıl gayrisafi kar oranına göre fatura düzenleyip vergisel işlemlerini yerine getirerek kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilememesi halinde de mükellefin bağlı olduğu meslek odasının belirleyeceği oranlar esas alınır. Tespit edilen KDV ilk taksiti beyanname verme süresi içinde diğer taksitler ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan emtia için; Bs formu veren mükellefler tespit edilen tutarı bildirmek zorundadır. Elektronik ortamda verilen Bs formun da “Soyadı /Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle işlem tamamlanacaktır.

b-Eczanelerde stok kaydı,

Eczanelerde stoklarında kayıtlı olduğu halde fiilen bulunmayan ilaçlar için kasım ayı sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden faturalandırılmak ve %4 oranında hesaplanan Katma değer vergisini ayrı bir beyanname ile beyan edip, beyanname verme süresi içinde tespit edilen hesaplanan katma değer vergisi ödemeleri halinde hesaplarından çıkarabilirler. Bu suretle hesaplanıp, ödenen katma değer vergisi hesaplanan katma değer vergisinden indirimi yapılamaz. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yer almaz. Fıkra hükmüne göre geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi istenemez.

Yukarıda yer alan fıkra hükmünden sadece Eczane Ruhsatnamesi bulunan Katma Değer Vergisi mükellefleri faydalanabilir. Düzenlenecek faturalarda ise alıcıya ilişkin bilgiler yerine Muhtelif alıcılar (6736 sayılı kanunun 6/2 maddesine göre düzenlenmiştir.) ibaresi yazılacaktır. Tespit edilen fatura tutarları yıllık gelir ve kurumlar vergisini tespitinde dikkate alınacaktır. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan emtia için; Bs formu veren mükellefler tespit edilen tutarı bildirmek zorundadır. Elektronik ortamda verilen Bs formun da “Soyadı /Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle işlem tamamlanacaktır.

3-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili diğer işlemler hakkında uygulanacak hükümler,

a-Bilanço esasına göre defter kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2015 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işletmelerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen kasım ayı sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.Tespit edilen tutar üzerinden %3 oranında hesaplanan Katma değer vergisi 30 Kasım 2016 tarihine kadar beyan edilip ödenecektir.

Bu fıkra hükmüne göre beyan edilip ödenen vergiler Gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez, ayrıca kurumlar vergisi matrahından da gider olarak düşülmez. 2015 yılı ile ilgili olarak vergi dairesince bir tarhiyat yapılmaz. 2016 yılını ilgilendiren Geçici vergi nedeniyle fark varsa düzeltme beyannamesi verilerek düzeltme işlemi yapılır. Bu işlem dolayısıyla vergi dairesince herhangi bir ceza ve faiz aranmaz.

Bu fıkradan sadece kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir. İşletme tek düzen hesap planına göre “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamın dan “ 331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınır. Bu tutarlara göre 30.11.2016 tarihine kadar beyan edilen tutar üzerinden %3 oranında hesaplanan katma değer vergisi ödenecektir. Beyan edilen süre içersine ödenmeyen vergi için 6183 sayılı Kanun hükmüne göre gecikme zammı ile birlikte takip edilecektir. Ayrıca beyan edilen tutara göre defter kayıtları düzeltilecektir.

Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2015 yılı içersinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarına göre düzeltme yapacaklardır.

Bu madde işletmelerin kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi konusunda önem arz etmektedir. Kasa hesabında bulunan fazlalıklar genellikle belgesiz harcamalardan ve ortakların yaptıkları harcamalardan kaynaklanmaktadır. Ortaklar cari hesabındaki fazla miktarlar ise kar dağıtım miktarının maliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Gelir idaresi de Kasa fazlalığı ve Ortaklar Cari Hesabında görülen miktarlar için inceleme yaptırıp, vergi ve ceza ödenmesini istemektedir.

 

3-BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (Madde 7)

1-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddede ki hükümler çerçevesinde 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

2-213 sayılı Vergi Usul Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi, vergiye tabi kazancın veya kurumlar vergisi mükellefleri için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

3-Yurt dışında bulunan getirilen varlıklar veya banka, finans kurumlarından alınan krediler yurt içinde deftere kayıtlı olan krediler için en geç 31.12.2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilirler.

4-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Türkiye’de sahip oldukları ancak defter ve belgelerine kayıtlı olmayan varlıklarını 31.12.2016 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlerine kayıt edebilirler. Kaydedilen bu varlıklar gelir ve kurumlar vergisi kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

5-Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de bulunup kanuni defterlere kaydedilen bu varlıkların elden çıkarılması sırasında doğan zararlar, mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak kullanamazlar.

6-Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de bulunup kanuni defterlere kaydedilen bu varlıkların için mükelleflere vergi incelemesi, araştırma, soruşturma, kovuşturma yapılamaz, vergi cezası veya para cezası kesilemez.

7-Maliye Bakanlığı Türkiye’ye getirilen varlıklar ile ilgili olarak verilmesi gereken beyannameyi kendisi belirlemeye yetkidir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yukarıdaki haklardan faydalanabilecek olmaları açıkça belirtilmesine rağmen, işletme esasına göre defter tutanlar ve serbest meslek kazanç defteri tutanlar da söz konusu haklardan 31.12. 2016 tarihine kadar defterlerini kaydetmek suretiyle faydalanacaklardır. Yine kayıt edilen varlıklar gelir unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. Bu varlıklar ile ilgili olarak amortisman hükümleri uygulanmayacaktır. Yurt dışından Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de bulunan varlıkların işletme kayıtlarına alınmasından sonra hiçbir şekilde soruşturma, kovuşturma, inceleme yapılamayacak, vergi ve ceza tarh edilemeyecek. Yurt dışından Türkiye’ye getirilip kanuni defterlere kayıt edilen varlıklar; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yazılı bulunan belgeler veya muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik, konsolosluk yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcilikleri tarafından tasdik olunan belgeler ile diğer her türlü doğrulanabilir belge ile tevsik edilebilecektir.

SEVİL ŞAHİNOĞLU

VERGİ MÜFETTİŞİ-TEKİRDAĞ