Tam Doğru Kurulmuş Vekalet Akdi

0
2394

 

Asilin olmadığı yerde, asil adına belirlenen iş için belirlenen şartlar dahilinde asil gibi iş yapmak adına vekil tayin edilir.

Ücretsiz olabileceği gibi teamül gereği yada sözleşme şartlarına baglı olarak ücret kararlaştırılabilinir.

Özel hukuka ilişkin bir akit olmasına ragmen AVUKAT larla ilgili olarak kamusal sonuçlar baglandığı için öncelikle irdelenmesi gereken bir konudur.

Diğer vekalet akitlerindeki gibi vekalet verilmiş mi ?Gereği yerine getirilmiş mi?diye şekli açıdan incenmesi AVUKATLIK MESLEĞİNİN ne kadar keskin bir kılıç olduğunu ve bu keskinlikte bir kılıçın kürsünün diğer tarafında oturanlarca dahi taşınamayacağı sonucunu ortaya cıkarır.

Bu sebeple başlığın adın tam ve dogu kurulmuş vekalet ilişkisi olarak atılmıştır. Avuakt sormuluğunun başlangıc noktası tek taraflı olarak kurulabilen vekalet ilişkisinin TAM VE DOĞRU  kurlmuş olması şarının gerçekleşmiş olmasına baglıdır.

Vekalet ilişkisi borçlar yasasında düzenlenmiş ve Avukatlık yasası ile de avukatları ilgilendirecek şekilde emredici hükümlerle tanzim edilmiştir.  Yargılama faaliyeti esnasında öngörülen rutin yargı faaliyetleride  teamül şeklinde bu aktin nasıl anlaşılması gerektiği hakkında  bizi fikir sahibi yapabilir.

Borçlar Yasası Madde 386 – ‘’Vekalet, bir akittir ki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan işin idaresini veya tekabül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler.

Diğer akitler hakkındaki kanuni hükümlere tabi olmayan işlerde dahi, vekalet hükümleri cari olur.

Mukavele veya teamül varsa vekil, ücrete müstahak olur.’’

Temel yasa da öngörülen şekli ile vekalet ilişkisi(-sözleşmesi değil-)tek taraflı irade beyanı ile vekil tayin edilen kişinin iş ve  hizmet konusunda yerine  getirilmesi için yetkilendirilmesidir.

Bu durumda

1-     Vekil tayin edenin iradesi

2-     İş idaresi veya hizmet denilen Vekalet konusu

3-     Yetki dairesi( sınırlı veya sınırsız olarak ilgili olduğu alan)

4-     Varsa teamül yada istek gereği  ücret

Borçlar yasasında öngörülen  hali ile vekalet ilişkisi bu şekilde kurulabilinir. Bu ilişki karşı tarafın makul surede red beyanı ile  karşılaşmadığı takdirde kabul edilmiş olarak akit haline dönüşmüş olur.

Vekalet ilişikisinin ana faaliyet konusu olan meslek gurubu AVUKATLARDIR. Yani bu ilişki olmadığı takdirde avukatlar emeksiz ve ekmeksiz kalırlar.

Bu durumda sadece borçlar yasasının vekaleti düzenleyen hükümlerine bakarak avukatlar hakkında hükümü kurulamaz. Ücret konusunda da olsa teamüle atıf yapan hüküm karşısında Avukatlık yasasının sı madde 174 ‘’Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır’’.  Karşısında  ÜCRET  doğru ve tamkurulmuş vekalet aktinin zorunlu unsurudur. Ücret ödenmediği takdirde bu ilişiki doğru ve tam olarak kurulmadığı için avukat acısından sorumluluk doğmayacağı acıkca 174 .maddede hüküm alınmıştır. HERTÜR  sorumluluk iş sahibine aittir diyerek avukatı da bu hüküm aslında korumaktadır. Bu durumda

5-ÖDENMİŞ ÜCRET (kararlaştırılmış ücret değil) avukat vekalet ilişikisinini zorunlu unsurdur.

Vekil sıfatı ile iş idaresi veya hizmet üretilmesinde doğmuş ve dogacak masraflarla ilgili borçlar yasasında acıklayıcı hüküm buşunmamaktadır. Burada  mesleki disiplin için öngörülmüş  Avukatlık yasası yine başvuru kaynagımız olacaktır.  Bu husu Avukatlık yasasının 173. maddesinde düzenlenmiştir.

Avukatlık Yasası 173/2 ye göre’’Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harc ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir’’ Burada gider yükümlülüğü ASİL e yüklenmiştir. Asilin sorumluluğu altında olduğu açıkça belirtilmiştir. Gider sorumluluğunu yerine getirmeyen ASİL İN SORUMLULUĞU vekile geçmesi düşünülemez. Bir kimse kendi kusuru ile diğer kimsenin kusurunu oluşturamaz Ona suç atfedemez. Bu udurmda AVUKAT VEKALET  ilişikisinin yani doğru ve tam vekalet aktinin, kurulması sartının  6.sı ortaya cıkar

6-Giderlerin karşılanması yada vekil edence ilgili yere yatırılması

Diğer bir kurucu unsura geliyoruz ki diger vekalet ilişikilerinde olmayacak bir unsurdur.Mahkemeler tarafından vekilliğine karar verilmesidir. Aksi talkdırde umuma mal olmuş bir avukat hakkında çıkarılmuış,sadece notere gidip avukatın adını vermek sureti ile çıkartılan bir vekaletname ile  vekaet ilişikininisisnin varlığüı tek başına yetiyor olsa bir kimsenin sorumluluğunu ömür boyu sırtında taşıma sonucu dağardır. Özel nitelik taşıyan vekalet ilişkisine kamusal nitelik katarak ona cezai neticeler baglayan unsur mahkemelşer tarafından vekillliğew karar verilmesidfir.

Bu udurmda avukat vekalet ilişkisinin tam ve doğru kurulması  mahkemelerce onun vekilliğne karar verilmesi ile ortaya cıkar.

7-Vekilliğine mahkemece karar verilmesi

SONUÇ   :Tam ve doğru olarak kurulmuş vekalet akti cümlesi yeni yasada mutlak surette olması gereken bir cümledir. Bu konuda Baroların ve  baro üyesi arkadaşlarımızın bu konuyu her platformada dile getirmesi gerekir.

Paylaş
Önceki İçerikSanal Aşk,Sanılan Aşk
Sonraki İçerikNasıl Ticaret Yapamam?
3C Hukuk Dergisi
AKTÜEL HUKUK DERGİSİ.. Yaşamın içinden, yaşamın üstünden,, görünen yüz-görünmeyen yüz, gerçekleri-zahiri gerçekleri önünüze sunmaktır..