Örgüt üyesi hakim sebebi ile Yargılanmanın Yeniden İadesi

0
479

Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2016/6878 E., 2017/506 K. T. 23.01.2017
Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

ÖZET: Sanık müdafii dilekçesinde hükmü veren hâkimin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantısı bulunması nedeniyle tutuklanıp meslekten ihraç edildiğini, yargılanmanın yenilenmesi gerektiğini belirtmiş ise de CMK’nın 311/1. maddesine göre ancak kesinleşmiş kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabileceği ve kararın da henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

KARAR: Sanık hakkında TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-c, 87/1-son, 29. maddelerine göre belirlenen 3 yıl 9 ay hapis cezasından TCK’nin 62. maddesine göre 1/6 oranında indirim yapılırken hesaplama hatası yapılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası yerine 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmesi, aleyhe temyiz olmadığından, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus hükümlerin infazı aşamasında dikkate alınabileceğinden, bozma nedeni yapılmamıştır.

HÜKÜM: Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 23.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.