İmar Affı-Tapu Tahsis Belgesi-Islah İmar Planı

0
918

T.C.Danıştay
14. Daire

Esas No:2011/2421
Karar No:2013/991
K. Tarihi:14.2.2013

 

Özeti :Belediye ile özel şahıslar arasında hisseli olan taşınmazda yer alan gecekondu nedeniyle, 2981 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılmasına olanak bulunmadığı hakkında.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen :1- …
Vekili :Av. …
2- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten İstanbul
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Vekili :Av. …
Karşı Taraf :1- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten İstanbul
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
2- …
İstemin Özeti :Danıştay Altıncı Dairesinin 15.01.2009 günlü, E:2007/1520, K:2009/358 sayılı kararının, dilekçede belirtilen nedenlerle düzeltilmesi istenilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.
Naime Yaşar’ın Savunmasının Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Yavuz Cengiz
Düşüncesi : Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünün karar düzeltme istemi yerinde görülerek İdare Mahkemesi kararının bu istem doğrultusunda onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden, Danıştay Altıncı Dairesinin 15.01.2009 günlü, E:2007/1520, K:2009/358 sayılı kararı kaldırılarak, işin esası yeniden incelendi.
Dava, İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın davalı idareye geçtiğinden bahisle 2981 saylı Kanunun uyarınca tapu tahsisinin yapılması, tapuya şerh konulması ve tapunun verilmesi talebiyle yapılan 19.11.2003 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazın mülkiyetinin imar affı başvurusunda bulunulduğu tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iken sonradan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği, ancak davacı adına düzenlenmiş bir tapu tahsis belgesi bulunmadığı, bu nedenle kazanılmış hakkı bulunduğundan bahsedilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar gerekçe yönünden davalı idare, esas yönünden ise davacı tarafından temyiz edilmiştir.
2981 sayılı Yasa’nın 9. maddesinin (c) bendinde; başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular için, arsa sahibi ile gecekondu sahibinin anlaşmaları ve süresi içinde müracaat etmeleri halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edileceği, arsa sahibinin, yerinin gecekondu sahibine devrini istemesi üzerine, mahkemece rayiç değerin takdiri yapılarak bedelin ödeneceği, gecekondu sahibi ödemeye yanaşmazsa, arsa sahibinin Türk Medeni Kanunu’nun 649. maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını Mahkemeden isteyeceği, lüzum görülen hallerde ve üzerinde bir yerleşme alanı veya yapı topluluğu bulunması halinde yukarıdaki işlemler beklenilmeksizin belediye veya valiliklerce arsa veya arazilerin kamulaştırılacağı, 10. maddesinin (a) fıkrasında, bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı 6048/23040 hissesi belediyeye, 2016/23040 hissesi hazineye, geri kalan hisseleri ise özel şahıslara ait bulunan taşınmaz üzerindeki gecekondusu nedeniyle 21.06.1983 tarihinde imar affından yararlanılmak üzere başvuruda bulunulduğu, söz konusu taşınmaza ilişkin açılan tapu iptali davası neticesinde alınan mahkeme kararı doğrultusunda 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği, taşınmazın mülkiyetinin el değiştirmesi nedeniyle davacılar tarafından, davalı idarece adlarına tapu tahsis belgesi düzenlenerek tapularının verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, Üsküdar Kaymakamlığı 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün 06.06.2005 günlü 925 sayılı işlemiyle düzenlenen tapu kaydına göre davacının üzerindeki gecekondusu nedeniyle imar affı başvurusunda bulunduğu taşınmazın başvuru tarihinde belediye, hazine ve özel şahıslar arasında hisseli olduğu anlaşılmaktadır.
Paylı durumda bulunan taşınmazlarda paydaşlık giderilmediği sürece paydaşlardan her biri payı oranında taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, taşınmazın hangi bölümünün hangi paydaşa ait olduğunun belirlenemeyeceği, diğer taraftan belediyeye ait arsa veya araziler ile başkasına ait arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular hakkında uygulanacak hükümlerin de farklı olması nedeniyle, olayda, belediye ile şahıs arasında paylı durumda bulunan uyuşmazlığa konu taşınmazın 2981 sayılı Yasa’nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.
Bu durumda, davacının 2981 sayılı Yasa’dan yararlanmak için yaptığı af başvurusu tarihinde uyuşmazlık konusu taşınmazın mülkiyetinin özel şahıslarla hisseli olması nedeniyle 2981 sayılı Yasa’dan faydalanamayacağı görüldüğünden, davanın reddi yolundaki İdare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 28.04.2006 günlü, E:2004/280 K:2006/1084 sayılı kararının yukarıda yer verilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 14.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.