Fuhuşla Mücadele

0
515

Eskiden genel evler vardı, fuhuşun ,steril ve daha stabil olduğu ortamlarda,iradi yada gayri iradi evlerini terk eden yalnız kadınların,yanlış Dostları vasıtası ile yolunun geçip ,zorunlu ikamete tabi tutuldukları yerlerdi
Fahişelik mesleği varlığı bile rahatsız edicidir . Bir kadının ya da bir erkeğin, seçme şansı olmadan, sadece seçilerek ve Karşılığında para ödenerek “seks hizmeti”ne aracılık etmesi kabul edilemez bir gerçektir.. Bırak ,yaşanan aşağılanmayı ve şiddeti…
Mahalle ve sokaklar sakin ve fuhuşla geçim sağlayan birisi nin ipliği hemen pazara çıkar ve bulunduğu yerde barınamazdı…
Örgütlü örgütsüz kolay paranın Peşinde olan insan lar bu gayrimeşru işi yapan kadınların askıntısı olur onları rahat bırakmazdı . Bu bile kendi içinde bir kontrol mekanizması idi…
Fuhuş kanayan bir toplum yarasıdır ..İlkesi ahlakçılık olanların baş belası olarak her mahalleye her sokak Arasında eve girmiş durumdadır. Olağanlaşmış fuhuş günümüzde gerek fantastik gerekse müşteri profiline uygunluk için kapanmştır.Ücret ödeme şekilleri, fahişenin genel giderlerine ait fatura- kira- market ödemeleri şeklinde ikame edilmiştir.
Bir kadın kendisine üremesi için verilmiş ,bir organı pazara çıkarıyor ve bunun üzerinden para kazanıyor ,vergisini vermiyor ve gayri sıhhi şartlar da bunu gerçekleştiriyorsa ve üstelik başkalarını da bu yola Çekerek bu işleri yapıyorsa sorun büyüktür …(-kız kardeşi ,kızı gibi-)
Ar damarının çatlaması ,insan oğlunun başına gelebilecek en adi şeydir..Bu çatlaklık halinde insan da ne onur kalır, ne haya ..Hatta fahişeler acısından kutsal bir iş yaptıklarına inançla kendilerine bir kudsiyet atfederek bu ar damar çatlaklığını gidermeye Çalışır “Tıp ne kadar ilerlerse, ilerlesin bu çatlaklığı gidermez “…”orospu söz tutmaz”,”köpek bok yemekten vazgeçmez” gibi sözler fahişelikteki toplumsal Değeri / degersizliği ortaya koyar..Insanlık aleminin en düşkünleri fahişelerdir..
Fahişeyi, düşman belirlerseniz onların mal verdikler yerde müşterisi bir polis ,bir Tetikçi aracılığı ile Üzerinizde baskı kurabilir.Onlardan düşman bile edinmeyeceksiniz .Adam değilsen düşmanım bile değilsindir
Onlar ki insanın madde ve manadan gelmiş insanın onur ve haya kısmını yok ederek sadece vücut Bütünlüğü ile cismani bir varlığa sahiptir..
Eğer devlet bu konuda denetim yapmaz , sahayı başı boş bıraksa toplumda cinsel yollarla bulaşan hastalıklarda daha büyük bir artış söz konusu olacak. Herkesin çoluğu çoçuğu bunların doğurduğu ile bir noktada kesişecektir.Ayrıca kontrolsüzlük ,vergilendirmesizliği bereberinde getirmiş ve gelir dağılımında çarpıklıkların olduğu kadar, bu yolla kazanç sağlanmasında, yani kolay paraya özendirici olmaktadır. Öte yandan bu yoldan kazanılmış bir paradan vergi almak ve onu eğitimde diyanette vs. kullanmak ikilem gibi gözükse de hazine geliri havuzda, bütünlük sağladığı için her gelir ,kaynak özelliğini bu havuzda yitirmekte ve sadece gelir diye tanımlanmaktadır.
Cinsellik,Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yemek yemek ,uyumak kadar birincil ihtiyaçlardan sayılmaktadır Ama paraya tahvil edilmesini öngörmemiştir.Dolaysıyla insanların cinsellik yadırgayacağı bir durum gibi gözükmesede para yolu ile tercih edilip ve cinsellik ihtiyacının bu yolla karşılanması her ahlak ve din düzeninde yargılanarak günümüze gelmiştir.
Bu durumda cinsellik ,fuhuş diye bir sektörü oluşturmuş ve engellenmesi de tarih boyunca söz konusu olmamıştır..Bunda fuhşun süjelerinin gerek kural koyanlar, gerekse uygulayanlar üzerindeki etkisini gözardı etmemek gerekir. .
Kadınlar,neden para kazanmak için bu yolu seçer yada seçtirilir ? Kişisel tercih mi yoksa zorlamalarla mı bu yola itilir ? Her sokak ve apartman içerisine zulalanmış olarak kadın fahişelik yapıyorsa topluma yayılmış, bir hastalığın varlğından söz edilir mi? .Kız kardeşler birbirini bu yolda kurban ediyorsa ya da yaşlanan anne, kendi öz kızını pazarlıyorsa bu hastalık kronikleşme safhasına gelmiştir,diyebilir miyiz?
Özellikle ekonomik kriz yaşanan dönemlerde ,fuhuşta artış olduğu ve fuhuşa yönelenlerin büyük bir kısmının, mesleki yeterlikleri olmadığı düşünüldüğünde sorunun kaynağı büyük ölçüde ekonomik gibi görünüyor. Ayrıca bu tür işlerde çalışan kadınların ,düzenli bir yaşantıları olmadığı ve ahlaken onaylanmayan bir meslekte çalışmalarının çocuklarına yansıması daha da olumsuzdur.
Peki ne yapılmalı? Yaşam standartlarının düşük olması çocuklarınn sık sık yer değiştirmek nedeniyle okula devamsızlık ya da okula gidememe nedeniyle okuma yazma bile öğrenememeleri ve bu çocukların annelerinin işi nedeniyle tecavüze ve cinsel istismara maruz kalmaları, madde bağımlılığının bu grupta daha yüksek olduğu, genellikle örgütlü suç kapsamına girecek şekilde sektörde kadınların zorla çalıştırılmaları ve ellerinden paralarının alınması nedeniyle kısır döngü içinde olmaları ve bedenleri kadar emeklerinin sömürüldüğü de bilinen bir gerçektir.
Fuhuþla mücadele kapsamýnda ne yapýlmalýdýr??
A-SOSYAL pSÝKOLOJÝ AÇIDAN
Biraz acımadı gibi dursa da bu işin bir meslek olmadığı ve en iğrenç iş olduğu algısı oluşturulmalı;

1-Bu iþin en adi bir meslek olduðu algýsýnýn devamlýlýðýný saðlamak
2-Baþlamanýn bir Bitiþ olduðunu ve en küçük bir sýkýntý halinde vazgeçilemez bu mesleðin sinsice her zaman diliminde beklediði bilinci oluþturulmalýdýr..
3-Ahlaksýzlýðýn had safhasý snýrsýzlýktýr..Bu halde ki bir insanýn çocuk yetiþtiremeyeceði yetiþtirse bile çocuðun bu hastalýk Dolayýsý ile marazlý olacaðý bilincinin oluþturulmasý
B-HUKUKI AÇIDAN
1-Bu varlýklar ýn bazen hukuki korunmadan yararlanmalarý Bile hukuksuzluk yaratýr
Örneðin anlaþtýðý ve Parasýný peþin aldýðý bir müþterisini sadece gidýþerken taksi Parasýný ödemediðinden polise gitmiþ ve ters iliþkiye Girdiði iddasý ile mahkeme 5 yýla hükmetmiþ mahkeme kararlarý arþivlerde yerini almýþtýr..Neden? Yargýtay ýn Kadýnlýk onuru kriteri ile bir kadýn tecavüze uðradým dýyorsa doðrudur çünkü kadýn kendi onurunu ayaklar altýna almaz…Ama kadýn zaten onursuzsa ve bunu yaþam ve geçim Þekli ile ortaya koymuþsa ve bir Diþi sokak köpeðinin bile seciciliðini yapmýyorsa bu kritere nasýl sokarsýnýz??
O Bakýmdan hukuki þartlarýn en azýndan yararlanmayý gerekli kýlar..Ispat külfeti fuhuþla Geçim saðlayan birisi için ters yüz edilmeli ve iþtigal sebebi ile kendisine karþý iþlenen Suçlarý öngörülür risk olarak kabul ettiði anlamý çýkarýlmalýdýr ..
2-Fuhuþ alkollü eðlence sektörü ile doðrudan ilintilidir ..Bar pavyon gibi alkollü eðlence mekanlarýnýn tecrit edilmiþ sahada bütünlük içerisinde faaliyetleri saðlanmalýdýr ,Ruhsatlandýrma ve imar Uygulamalarý buna göre yapýlmalýdýr..Çalýþan bayanlarý biyolojik rüþt ve iradi halleri rutin kontrollere baðlanmalý saðlýk kontrollerý tahsisli sahadaki saðlýk kuruluþunda yapýlmalýdýr
3-Fuhuþun ana malý kadýndýr. Cahil ve calýþma hayatý olmayandýr kadýnýn Boþanma sonrasý toplum içinde var olma Mücadelesi ana olarak kutsal bir deðer Olmasýný bile zaruretten geri plan a itmektedir. Güzel ve alýmlý bir kadýn Þa kendisi olmasa bile çevresel Faktörler kadýný Meta haline dönüþtürmekte öncül yardým faaliyetleri kadýný kolaya alýþtýrdýktan sonra seks kölesine dönüþtürüp ilk yol ayrýmýnda kadýný býraktýðý an kadýn kötü yola düþmektedir …Burada Aile Mahkemesi ne Düþen kadýný iþkur kurumu ile meslek edindirme irtibatýný saðlayarak onun sosyal güvence sini Saðlamak olmalýdýr..ÝÞKUR kurs müddetince SGK yý karþýlamakta her ay Ücret ödemekte ve kurs sonunda iþ bulmaktadýr.Bu durumda nafaka da kader aný olmaktan çýkmaktadýr
4-meslek alýmlarýnda adliye asayiþ le ilgili görevlendirmelerde psikolojik ve üst soy aile araþtýrmasýna kadar gidilmeli kadýn zaafiyeti düzgün aile yaþantýsý olanlardan görev adamlarý seçilmelidir…Yoksa biz biliyoruz ki karakol tuvaletýnde iþ bitiren polisler in Varlýðý tüm vicdanlarý zedelemektedir…
5-Aile mahkemelerinin boþanmýþ kadýn Eþ Üzerindeki etkileri ben boþadým benden çýktýn þeklinde deðilde yardým talep eden yalnýz ve kimsesiz kadýnlarýn koordinatörü þeklimde davrandbilmeli ve kalem yapýsý ona göre deðiþtirilmelidir
6-Ýþkur ve meslek edindirme kurslarýnýn alt yapýsý belediyelerce saðlanmalý. Kadýnýn onur yolundan çýkmasý engellenmelidir..tüm çabalara ragmen engellenemeyen kadýn kesinkes vesikaya baðlanmalý ve yeniden evlenme aþamasýnda kandýrýlmýþ Eþ modlarý oluþturmamak için vesika dökümanteri evlendirme dairelerinde de tutulmalýdýr …
7- Vesikalý bir kadýnýn toplumsal yarayý kangrenleþtirmemesi için çocuk yetiþtirme hakkýndan feragat ettiði kendisini mal olarak sunuma hazýr hale getirdiði kabul edilmeli ve velayet hakký hiç bir þekilde tanýnmamalýdýr..
8-Fuhuþa teþvik telefon , SMS internet sitesi ,Görüntülü telefon Görüþmeleri ,Facebook sahife si oluþturma ,twýtter Hesabý ile Çaðrý alaný oluþturma gibi sanal alanlar da bu tip kadýnlarýn giriþ çýkýþ ve oluþturma cabalarý engellenmeli cep telefonu numara ihdaslarý bu konu ile ilgili saðlama alýnmalý Vesikalý olanlar için doðrudan veya Dolayýsý ile yeni numara almalarý engellenmelidir…
9-Ýnsan aleminden olmayan travesti ibne önceliksiz tercihlerin kategorize edilmesi ve tecriti bir ada içerisinde serbest gümrük bölgesi gibi mallara uygulanan sistemin geliþtirilmesi ve yek yönlü geçiþ lerin uygulanmasý gerekir..
C-EKONOMIK AÇIDAN
1-Vesikadan ayrýlmak isteyen kadýnlarýn sürece baðlanmasý ibadet Amaçlý faaliyetlerdeki samimiyeti,meslek edinme ile ilgili bilgi ve deneyim denetimi ile iþyeri açma istek ve verimlilikleri araþtýrýlmalý mümkünse belediyeye ait toplu Taþýma þehirler arasý yolculuk gibi insan sirkülasyonunun bol olduðu yerlerde hazýr hale getirilmiþ iþ yeri oluþturulmalýdýr..
2-Fuhuþla geçim saðlayanlarýn iç dünyalarýmda dindar olduklarý ve sýðýnma kapýsýnýn yalnýzca Allah olduðu genel geçerliktir..Duþ sonrasý aldýklarý abdest onlarýn bütün kirlenmiþlikleri alýr. Götürür zann-ý ile hareket ederler…Farklý bedenleri kabul aldýklarý alkol ile mide katsayýsýný arttýrýrken tekrar duþ ile Bu kirlenmiþlikden arýnýrlar..Cemaat evleri yerine geliþtirilmiþ din koyleri bu kadýnlarýn gizli dindarlýklarýnýn açýða dönüþtürülerek rehabilitasyonunu Saðlar hac ve umre gezileri onlar için yeniden ve Günahsýz doðuþun habercisidir.Din turizmi bu konuda özellikle uygulanmalýdýr
3-En geliþmiþ batý toplumlarýnda Yada seks turizmini gelir kapýsý Kabul etmiþ en Doðudaki toplumlarda en özgür seks ortamýný saðlanmasý bile fuhþu emgellemmemiþ aksine fantastik beklentiler olaya sapkýnlýk boyutu kayarak cinselliðin sýnýr tanýmaz halini evrenselleþtirmiþtir..Bu hal öyle bir dönüþümü yaklamýþ Almanya’da genel evde çalýþan bir kadýn yaþlý kocasi ile Tayland da küçük bir kýzý elinden tutarak otele taþýmakta herhangi bir beis görmemektedir..Sapýklýk diz. Boyu giderken üremek için seks yapmak banalleþmiþ ve Hoolada gibi kuzey Avrupa ülkelerinde Demografik yapý ürememe gibi problemler yaþayarak seksin kölesi olurken çocuklarýn babasý Yada annesi olamamaktadýrlar…Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin yeniden konulmasý din dersinin bir dine ait dikte olmamasý gerekmektedir
4-Yalnýz kadýnlar için kadýn köyleri oluþturulmalý imece usulü köy Önder i nin direktiflerinde bahçecilik ürünleri,organik Kümes hayvanlarýnýn ürünü,meyvacýlýkla reçel yapýmý gibi vergiden arýndýrýlmýþ ekonomik karargahlar oluþturulmalý ve buradan mal alým þartýný zincir avm marketlerýne ciro bazlý zorunluluk getýrýlmeli dir
5-Pezevenklere karþý iþlenmiþ suçlarda aðýr tahrik ýuygulanalý,uyuþturucu pazarýný e cinselliði arttýrýcý. Azdýrýcý gibi kullanýlan bir Kýsým cay ve kahve çeþitlerinin piyasa Sürümü sadece eczanelerde saðlanmalýdýr..Kadýnlara ilaç vermek sureti ile kirletenler manevi Varlýðý öldürme yeltenme olarak deðerlendirilmeli tecavüz ötesi suç olarak benimsenmelidir
Peygamberler þehrinde peygamberler devrimde Dünya’nýn en eski mesleði yok edilememiþtir Ama tecrit edilmiþ sahada steril bir ortamda daha stabil bir ücretli seks ve eðlence sahasý bu çalýþma nýn nihai amacýdýr..fuhuþla mücadele Derenði sadece bir araçtýr .