Sistem Pazarlama

0
1112

Kara düzen zamanı,asıl olan işi yapıp sonucunu elde etmek ve tüm aşamalarında bilgi ve emek sahibi Olmayı gerektiriyordu..

Böyle olunca vücut ve beden Yıpranma Payı en maksimuma ulaştığı gibi siz yapının temel Taşı olduğunuz için yokluğunuz da iş aksamakta ve hatta yokluğunuz hastalık sakatlık sebebi ile çökme noktasına gelmektedir..Ürün konusunda dış etkenlere bağlı olarak standart SÖZKONUSU olmadığı için işler Allah’a emanet olarak yürürdü ..

Oysa bir ürün-iş veya hizmet üretiliyorsa yokluğunuzda dahi o işin yürümesinin sekteye uğramaması aksamaması ve hatta standartta bozum olmaması gerekir..

Bir diş hekimi , bir avukat ofisinde olmasa bile kafa ve bedene Dayalı işin aksamadan yürümesi ve standardında ise aksama olmaması gerekir..Yada bir araba tamircisi ,bilgi ve birikimini ,sadece ufak bir ilçede yaşıyor diye oradaki sınırlı sayı ile bu birikimi paylaşması ,insan oğluna da nankörlüktür..İki otobüs firması, aynı saatte aynı memlekete ,%50 doluluk ORANI ile gidip-geliyorsa ,bu konuda ısrarcı davranıyorlarsa bu aptallıktır ve doğrudan karlılıklarını etkilediği gibi Kıt kaynakların ısrafıdır..Bu durumda sistemsizlik ve akıl desteğinin olmaması, bütün olumsuzlukların ,bir arada üstünüze gelmenizi ve bunun hayatın size karşı tavrı gibi algılamanıza ,sigorta pirim Borçları,vergi borçları ve diğer genel giderler Altın’da ezilen bir Yapıya dönüşerek, firma sahibiyseniz firma nızı kaybetmenize ve bununla da kalmayıp borç batağınızın silsile yolu ile  mirasçılarınıza sirayetini sağladığınız için öbür tarafta bile dua-beddua yarışması ile karşı karşıya kalırsınız..

Sistem kurulumu ,kurulumun yaygınlaşarak ülke bazında şubeleşmesi ,uluslararası sahaya çıkması rekabet etmesi ve bunun pazarlanması ülke acısından birin iki,ikinin dört olmasıdır…Bu konuda meslek odalarına başlangıç noktasında motor olma bir araya getirme ,enerjiyi kinetize ederek sinerji oluşturup,ivme ile kendi hareketini  sağlama gibi görevlerde düşebilir ..Böylece meslek odalarının yıllanmış,kartlaşmış koltuk sevdasından başka sevda tanımaz olmuş başkanlarına da iş çıkmış olur..

TEMEL MANTIK AÇISINDAN..:Her işletmeninin devamlılığı için bir bilgi-sermaye-müşteri birikimi şarttır..Bu şartta devamlılık esastır..Bu esas,kalite -maliyet ve standatizasyonla sağlamlaştırılır.Sunum aşamasında profesyonel pazarlama yapının statikleşerek kendi bürokrasisinde.  boğulmamasını,yeni pazarlar oluşturarak büyümeyi ve bir olma anlayışı ile organizasyon ve ilişkilerin dahi ekonomiye kazandırılması sonucuna dayanır..Aynı işi yapan insanlar neden tek vergi vermek varken her kişi acısından vergi versin?Personel gideri olarak diğer ortağının Maaş ve pirim ödemelerini vergiden düşmek varken neden vergiden düşmesin?İletişim-Aydınlanma gibi temel giderleri neden minimuma düşürmesin ?Bilgi performans kullanılan Araçların amortismanını daha az yıpranmayla daha uzun Yıllara yayarak neden  Kullanım kolaylığı sağlamasın?Rekabete Dayalı ortamda oluşturduğu orgamizSyonla uluslararası pazarda dahi rekabet edebilir hale neden gelmesin ?Neden tek başına Büyük’lerin Arasında ezilsin?

UYGULAMA ALANI ..:hizmet ve mal üretimine Dayalı bütün işletmeler acısından güçlü organizasyonlara gidebilir ve sisteminizi oluşturabilirsiniz..Maliyetler

Düştüğünde karlılığınız artırabileceksiniz kendinize ayıracağınız zamanla kişisel gelişiminizi bir Ömür boyu sürdürebileceksiz. Bir Fırında;

– hamuru mayaya getirmek ,

-mayalanmış hamuru Fırında pişirmek

-,ürün haline gelmiş Ekmeği Gülen bir  yüzle satıp para tahsilatını yapmak,

-bunların muhasebeleştirilmesi

-borç ödenmelerinin yapılması

-,toplu verilen yerler varsa tahsilatları takip edilmesi

Tüm bu aşamaların hepsi ayrı bir Uzmanlık dalıdır..Bunu bir işveren olarak yüklediğinizde gece ikide Ustaları toplayıp çalıştırıp,üç öğünde kasanızda kaçak olmadan tahsilat beklemek abesle iştigal etmektir..Bu sebeplerle de küçük işletmeler yok olmaya mahkumdur..Onun yerine tüm Fırıncılar bir kooperatif Yada şirket olarak birleşip hamur imalatını bir ustaya yaptırıp,tek aboneliğe Dayalı elektrik fırınımda pişen ekmeği,oluşturdukları satış büfelerinde  satıp havuza Düşen parayı payetseler Kazanç ları daha cok olacağı gibi bizde daha kaliteli ekmek yemeyiz mi?Bir Fırıncı nın hamuru hazırlamadaki mahareti ile  bir avukatın ofiste dilekçe hazırlayıp,hazırlanan dilekçeye Duruşma avukatının  gitmesi ve bu konuda ihtisaşlaşmanın ne gibi bir sakıncası olur?Danışma avukatlığı yapan dilekçeyi en ince detaylarına kadar hazırlayıp örnek kararlarla takviye edip Duruşma avukatının önüne sunduğunda her  Iki taraf da ve hizmetten yararlanan üçüncü taraf da memnun olacaktır..Bunu farklı bürolarda çalışan avukatlarda bu Tür organizasyonları yapabilir.Organizasyonun içinde sadece avukat alacaklarının tahsilata yetkili bir kişini olması,muhasebecisini iç bünyede kendine mahsus olarak çalıştırması,reklam ve davaları ile ilgili yayıncılık neden yapmasın ?50 avukatlı bir işhanında ortak telefon hatt-ı ortak sekreterya,Uygulaması çatışan menfaatli bir müvekkil vekaletinden istifası il e elde edeceği menfaat daha fazla olmaz mı?Ortaçağ’dan kalma anlayışa bağlı avukatlık yasasını şeref mesleği diye diye Avukatı aç ve Açıkta bırakmanın maliyeti tüm topluma çıkar.Yabancı hukuk firmaları gelir Avukatı memur gibi kullanır,al sana şeref mesleği der..Evet meslek şeref mesleği ama toplumda Davası olan herkes şerefli değil biz niye kendimizi normal şartlarda oturup bir Çay içmeyeceğimiz insanlara kullandırtalım?

SİSTEM ORGANIZASYON .:Avukatlık hizmetleri acısından bir avukat, bir ofis,ofise  ait genel giderler,müvekkil iç ilişkileri(-görüşme anlaşma tahsilat-)borçlu ilişkileri,adli büro ilişkileri,mahkeme ilişkileri,idari dairelerle ilişkiler ,ofis içi personel ilişkileri,gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi gibi ilk akla gelen ve hepsi ayrı profesyonellik gerektirir bir ilişki ve bilgi ağıdır…

Barolar bu sistemde sadece mesleki yeterlik için seminer program düzenleme ve mesleki denetim mercidir,disiplin değil..Serbest piyasa şartlarına göre  hizmet Üretilen bir birimde vekalet ücreti ile kurulan ve azille asil arasındaki bağlantının sonlandırıldığı bir ilişkinin kamu  niteliği sadece avukatın soyut görev icabı yerine getirmekle yükümlü olduğu saha içinde kurumsal ilişkiler acısından kamusal nitelik taşır.Yoksa avukatın müvekkile olan ilişkisi özel hukuka tabi bir iç ilişkidir.

Bir avukatın ofis içi yardımcı personeli bir kişiye de yüz kişiye de hizmet üretirAzalan verimler yasası Gereği optimum seviye buluncaya kadar bu Say’ı arttırılır.Avukat gün içinde ofisine ugrayamayabilir..Ama gelen ziyaretçi müvekkil ve Tebliğe Görevli kişiler için sistemin en önemli ınsuru yardımcı personeldir..Pratik zeka sahibi ,gelen bilgi yi karıştırmadan sahibine iletilmek üzere notu Alıp anında SMS Yada mail gönderebilecek kadar teknolojik irtibatlı olması gerekir.

Muhasebe kayıtlarının doğru tutulması vergi dairesi ile ilişkilerin düzenlenmesi 100 Çalışanın gösterildiği bir hukuk ofisinde birim maliyetin 1 TL ye kadar düşmesi sonucunu doğurur.Bilgisayar lı vedop sisteminde muhasebeci gider paylaşımında gerekli Önerilerde bulunacak kadar mesleki yeterliği olması gerekir .6/7 kalem gider işlemesi beyanname verilmesi bu personelde iş disiplini önemli olup bilgi dağarcığının cok fazla olması o kadar önemli değildir

Merkezi bilgisayar kurulumunda en yüksek işlemcili bilgisayar en hızlı internet kullanımı bilgi paylaşımında önemli olacaktır..Icra kanun karar paket programlarını takip ve yenilenmesinde BU teknoloji Önemlidir.Ofis sabit telefonu tüm avukatlar acısından aynı telefon olup  Iletişim le ilgili internet,faks telefon giderleri birim maliyeti sıfıra yaklaşan tutarlara düşecektir

Avukatlık hizmetleri üçe ayrılır

A-Danışma Avukatlığı

B-Duruşma Avukatlığı

C-Icra Avulatlığı

Ofis içi ve dışı avukat faaliyetleri herkesin Uzmanlık sahası na göre Duruşma danışma ve icra Kısımlarından oluşacaktır..Danışma kısmı doğrudan karargah faaliyeti olacak ve yönetim kadrosunca tertip edilecektir…Yeni ALINAN bir davada dava konusuna göre zimmetli olarak bir avukata verilecek o dosya ile ilgili ana şema nın Hazırlanması en az iki tane Özet güncel Yargıtay kararı danışma kuruluna sunulacak tüm detayları ile kapsayıcı bilgiler Işığında sorumlu avukat a onay verilerek dava dilekçesinin hazırlık aşaması tamamlanacaktır..Bu tamamlama aşamasından sonra uyap dava sorumlusu sekreterya dava Açılışını hemen gerçekleştirecektir…

Duruşma avukatları ile ilgili Tevkil sözleşmeleri ve taahhütname ler Alınacak Dava bitinceye kadar sulh ahzu kabza feragat yetkisi olmaksızın sadece duruşmaya girerek tevkil de yazılı duruşmaya katılıp son diyeceklere kadar her aşamada yazılı olarak beyanda bulunmak üzere süre isteyecek ve uyapda Duruşma zaptının işlenmesini günlük olrak sağlayacaktır Durulma avukatları ile ilgili Tevik l sözleşmesi gün içinde  3 duruşmaya kadar 50 TL olarak belirlenmiştir.İleriki aşamada her hukuk ofisi bize ait olacak şekilde Duruşma avukatına tahsis edilecektir..paylaşımcı olacak avukatlar acısından kendisine gelen iş kendisinin olacak  ,ofise ait işlerden ekstra Ücret almadığı takdirde ofis giderinin %50 si karşılanacaktır

Icra Avukatı icra takip emrinin Tebliği’nden satış aşamasına kadar tüm Süreci değerlendirecek Itm,atm,Ahm deki duruşmalarda tevkil usulü geçerlidir

Müvekkil Tahsilat …Müvekkil alacaklarının, zamanında ödenmesi ile ilgili takibatı yapar Gecikmiş tahsilatlarda uyarı ya ragmen ödememe ısrarlarını karargaha bildirir vekalet SÖZLEŞME in devamı hususunda ALINAN karar uygulanır

Borçlu tahsilatı icra personelinin alt kadrosuna ait olup sürekli arama mal Varlığı tarama işlemlerini yürütür…

HuKuKİ DENETIM …bizlerin hukuki yardımından yararlanmak istemeyEn kişi ve ya Kurumların dava faaliyetlerinin denetimi onlardan Alınacak yıllık Ücret mukabili olacaktır Kişi Yada kurum bu şekilde Dava konusu hakkında ön bilgi sahibi olacak ve avukatından ne isteyeceğini öğrenecektir yapılan işlemlerin aşamasını bilecektir

PAZaRLAMa.    …Kurumsal ve bireysel pazarlamada Türkiye Çapında sube faaliyetleri ile var olan banka gibi Kurumların ayrı ayrı avukatlar  aracılığı ile hizmet üretmesi yerine sadece bizim firmamızdan hizmet satın alması şeklinde organızasyonlar olmalıdır..bu konuda tanıtım kokteyl siyasi ilişler kullanılmalıdır.

Bireysel pazarlamada apartman yöneticilikleri ile tapu da çok katlı plaza sahipleri ile irtibata girilip hizmet pazarlamadı yapılmalıdır

Yayınevi …..bugüne kadar yapılmış başarılmış davalarla ilgili kitap basımı ve bu davalarda savunma taktik ve özetleri ileözgünlüğümiz ortaya konulacak

Uluslar arası …en cok ticareti. Yapıldığı AB üyeleri ile ilgi li avukat firmaları ile tevkil sözleşmeleri yapılacak mümkünse temsilcilikleri olmadığında ülkemiz konsolosluğundan ticari ateşelikten mikro ölçekte firmalarla birebir görüşmeler yapılacak

Büyüme Haritası …öncelik İstanbul ve Güney Marmara vilayetleri ,Kayseri Denizli Gaziantep İzmir anTalya Adana vilayetler öncelikli olarak Büyüme Haritası olarak çizime başlanmalıdır

Sigorta şirketlerinin 80 adet sayısı sadece İstanbul da 8 milyon Arac Sigorta’sı nın zorunlu hali düşünüldüğünde rakamın Boyutları ortaya çıkar..Hukuk sigortanın en az 10 katı büyüklüğündedir..Çünkü her şahsın aracının yanında mülkü ,miras hakkı ve ya iş hukuku ile ilgili riski mutlaka bulunmaktadır

75 milyon insana. 80000 avukat düşünüldüğünde ,ortaya muazzam bir Güc çıkacaktır…80000 avukat birer saat Duruşma beklediğinde,israf edilen zaman dilimi seksen bin saat olduğu ve bir iinsan Ömrü ortalama 60 yıl. Kabul ettiğinizde  525.000 saat Ömür olduğu bir haftada bu saatin tüketildiği ortaya çıkmaktadır ..israfın Büyüklüğü  ortadadır..Bu durumda bir hukuk firmasının sigorta firmasını 10 a katlaması düşünüldüğünde hukukun muazzam cirosu ortaya çıkar ..Fakat ortaçağ asilzadelerine göre yapılmış hukuku çıkar ilişkilerinde değnek olrak kullanan baskı gurup ve şirketlerinin aracı gören avukatlık yasası ile bunun yapılması biraz zor gibi gözüksede imkansız değil tevkil sözleşmeleri ve taahütnaöeler birer Acentalık sözleşmesi işlevi görürken büyük kurumsal firmaların Ücret vermedin avukatın emeğini sömürmesinin de önüne geçilecektir bizim sahip olduğumuz bilgi görgü ve zekanın onda birine sahip olmalarına

Paylaş
Önceki İçerikAdalet Bakanlığı Personel Alımı
Sonraki İçerikAvukat Dediğin Sözünü Tutar
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.